Bolu TSO

Çevrimiçi
Bolu TSO

Merhaba 👋

Bize soru sorabilirsiniz?

Bolu Ekonomisi

Menü Görüntüle

Bolu Ekonomisi

Bölgesel Durum

Bolu, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasıına göre “TR 42” koduyla belirlenen Doğu Marmara bölgesinin illerinden birisidir. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova olmak üzere beş ili kapsayan Doğu Marmara Bölgesi’nin yüzölçümü olarak en büyük (8.323 km2), nüfus olarak ise 4. büyük ilidir (311.810 – TÜİK 2018).

Doğu Marmara Bölgesi’nin bölgesel gelişme ve kalkınma süreci ile bu sürecin planlanması, 2009 yılından bu yana faaliyet göstermekte olan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) eliyle yürütülmektedir. MARKA, bu beş ili kapsayan Doğu Marmara Bölgesi’nin sosyo-ekonomik kalkınmasını mekânsal olarak tanımlamak ve kalkınma sürecini stratejik olarak programlamak üzere 2014-2023 yılları arasındaki 10 yıllık dönemi kapsayan bir Bölge Planı hazırlamıştır. Bölge Planı kapsamında bölgenin vizyonu “Stratejik konumu ve işbirliği ağlarından güç alan, çok yönlü ekonomik yapısı ile değer üreten, zengin beşeri potansiyeliyle geleceğe yön veren, yaşam kalitesi ile fark yaratan, insan ve bilgi odaklı, yeniliklere açık, küresek rekabette ve sürdürülebilir kalkınmada MARKA bölge olmak” olarak belirlenmiştir. Bölgenin 2023 yılını hedef alan kalkınma senaryosunda yaşanabilir bölge, rekabetçi bölge ve öğrenen bölge olmak üzere 3 temel eksen tanımlanmıştır. Bölge illerinin heterojen bir yapı sergilemesinden hareketle alt bölgeler tanımlanmış ve her bölgenin gelişim senaryosu bu üç eksene verilen önceliklendirme açısından farklılaştırılmıştır. Dinamik olarak nitelenen ve Bolu ilini de içine dinamik alt bölgenin gelişim senaryosunda mevcut ekonomik faaliyetlerin daha rekabetçi bir ortama taşınabilmesi ve 10 yıllık perspektifte Gebze, İzmit ve Adapazarı illerini niteleyen global alt bölgeye dahil olabilmesi hedeflenmiştir. Bu gelişim senaryosunu başarılabilmesi için ise,

  • Bölgede akıllı ihtisaslaşmayı sağlamak,
  • Yüksek katma değerli, yenilikçi ve teknoloji odaklı ürün ve hizmetlere geçmek,
  • İş, yatırım ve girişimcilik ortamını iyileştirmek temel amaçlar olarak belirlenmiştir.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2020-2023 Stratejik Planı hazırlanırken bölge planı ile uyumlu olmasına dikkat edilmiştir. Amaç ve hedefler üzerinde çalışılırken, Doğu Marmara Bölge Planı kapsamında Rekabetçi Alt Bölge grubunda yer alan Bolu ilinin gelişim senaryosu ve bu senaryonun temel amaçları da dikkate alınmıştır.

2.2 Bolu

2.2.1 Coğrafi ve Demografik Yapı

Türkiye yüzölçümünün %1,015’lik bölümünü kaplayan Bolu İli, 8,323 km² (832,300 ha) yüzölçümü ile Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesinde, (İBBS – Doğu Marmara Bölgesi), yer almaktadır. Batısında Sakarya ve Düzce, güneybatısında Bilecik ve Eskişehir, güneyinde Ankara, kuzeyinde Zonguldak, doğusunda Çankırı ve Karabük illeri vardır. İlin merkez ilçe haricinde 8 ilçesi, 3 beldesi ve toplam 487 köyü bulunmaktadır.

İl arazisinin yaklaşık %18’ini tarım alanları oluşturmaktadır. Orman alanları ise %64’lük bir oran ile Türkiye ormanları içinde %2,55’lik paya sahiptir. Çayır ve meraların kapladığı alan yaklaşık %15’tir. Geriye kalan %8 dolayında alan ise tarım dışı alanlardır. Ortalama rakım 1000 m., merkez ilçe rakımı ise 726 m. civarındadır. İlin nüfusu, 2018 TÜİK ADNKS sonuçlarına göre 311.810‘dur. Nüfusun % 30’unu köy ve belde nüfusu, % 70’ini de şehir nüfusu oluşturmaktadır.

Yıllara Göre Bolu Nüfus Artış Hızı, Köy ve Kent Nüfusları

boloekonomisi

İlçelere ve Cinsiyete Göre Bolu Nüfusu

boluekonomisi2

2.2.2 Ulaşım: 

Ankara ve İstanbul’un orta noktasında yer alan Bolu, bulunduğu coğrafi konum itibariyle önemli ve stratejik bir noktada yer almaktadır. Şehrin çevresindeki 2,5-3 saatlik zaman dilimi içinde Türkiye nüfusunun yaklaşık üçte biri yaşamaktadır.

29.01.2015 tarih 29251 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği TIR İşlemleri Seri No:3”ün Ek-5 TIR güzergahları listesinde, D-100 ve TEM otoyolu istikametinde yer alan Bolu’nun Doğu-Batı ekseninde Türkiye’nin tüm gümrük kapıları ile bağlantılı olduğu görülmektedir. Ayrıca İstanbul, Kocaeli, Sakarya gibi sanayileşmiş kentlerin bulunduğu Trakya ve Doğu Marmara Bölgesini, Kayseri, Konya, Mersin, Adana ve Gaziantep gibi yine imalat ve sanayi merkezlerine bağlayan güzergah yine Bolu’dan geçmektedir.

Ayrıca D-100 karayolu Bolu kent merkezinden, yine TEM otoyolu da kentin içinden geçmektedir. Karayolları 2018 istatistiklerine göre TEM otoyolu Bolu Doğu-Bolu Batı kesiminden günde 8.992’si ağır taşıt olmak üzere toplam 29.510 taşıt, devlet karayollarından ise kesimlere göre günde 11-15 bin arasında taşıt geçişi olmaktadır.

Bolu’ya yalnızca karayolu ile doğrudan ulaşım sağlanabilmekte olup, deniz, hava ve demiryolu ulaşımı söz konusu değildir. 

2.2.3. Sosyal Yapı ve İşgücü Piyasası

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2018 sonu verilerine göre Bolu ilinde 305.535 kişi sosyal güvenlik kapsamında bulunmaktadır. Ayrıca, Ağustos 2019 itibariyle Bolu’da kayıtlı 6.988 işyerinde 57.070 zorunlu sigortalı istihdamı söz konusudur. Ticaret Müdürlüğü 2018 Ekonomik Görünüm Raporu’na göre ise Bolu’da işgücüne katılım oranı % 53,8, istihdam oranı % 47,9 ve işsizlik oranı da % 11,1 olarak belirtilmiştir.

Tablo – İşyeri ve Zorunlu Sigortalı Sayıları

isyeritablo
isyeritablo2

Kaynak: SGK Aylık Sigortalı İstatistikleri