Bolu TSO

Çevrimiçi
Bolu TSO

Merhaba 👋

Bize soru sorabilirsiniz?

Yerli Malı Belgesi

GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi

2. Taahhütname ve eki Yerli Katkı Oranı Hesabı bu hesabın baz alındığı bilgi ve belgeler

3. Yerli Malı Belgesi İçin Mali Verileri İnceleme İzni

4. Sanayi Sicil Belgesi sureti.

5. İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin(kişilerin) imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti.

6. Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri.

7. Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).

8. Müstahsil makbuzu veya fatura sureti, Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) (Borsalar için)

9. Hammadde veya ara mal faturaları, yerli olan hammadde veya ara malların YMB(Yerli Malı Belgesi) veya SSB’leri(Sanayi Sicil Belgesi) (Faturaların Malzeme listesindeki (YKOHC(Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli) – Ek.3-A) sıraya göre numaralandırılması gerekir.)

10. İşçilik giderine esas teşkil eden belgeler

11. Genel Giderlere esas teşkil eden belgeler

12. TOBB Yerli Malı Belgesi Ücreti olan 900,00 TL ye ait Dekont

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ’NE AİT HESAPLAR

Mevzuat Linki => https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/YerliMaliBelgesi.php